ONLINE E-TRACKING
TRACK YOUR CONTAINER »

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 คุณอาณัติ มัชฌิมา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย) ได้รับเกียรติจากคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมเป็นผู้บรรยายพิเศษ แบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติงาน พร้อมจัดกิจกรรมประกอบการสอน ในชั้นเรียนวิชาการบริหารท่าเรือ ภายใต้หัวข้อ ‘Port Efficiency Management’

โดยการบรรยายครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคีทางวิชาการ (MOA) ระหว่างบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Write a comment:

*

Your email address will not be published.