ONLINE E-TRACKING
TRACK YOUR CONTAINER »

จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ช่างยนต์, เครื่องกล
มีความรู้เรื่องและประสบการณ์ ในงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์
สามารถทำงานเป็นกะได้
ไม่มีประวัติอาชญากร