ONLINE E-TRACKING
TRACK YOUR CONTAINER »

จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และแมคคาทรอนิกส์
มีความรู้เรื่องพื้นฐาน เกี่ยวกับ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (PLC)
สามารถทำงานเป็นกะได้
ไม่มีประวัติอาชญากร