ONLINE E-TRACKING
TRACK YOUR CONTAINER »

จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ทุกสาขา
หากมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ หรือประสบการณ์การปฏิบัติงานท่าเทียบเรือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานเป็นกะได้
ไม่มีประวัติอาชญากร