ONLINE E-TRACKING
TRACK YOUR CONTAINER »

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 Mr. Stephen Ashworth กรรมการผู้จัดการ บ.ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมเป็นอาจารย์พิเศษ แบ่งปันประสบการณ์ รายวิชา การบริหารท่าเรือ ในหัวข้อ ‘Port Sustainability Management’ โดยมีคณะอาจารย์และนักศึกษา ร่วมฟังบรรยายกว่า 70 ท่าน

การบรรยายครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคีทางวิชาการ (MOA) ระหว่างบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราช