ONLINE E-TRACKING
TRACK YOUR CONTAINER »

ตามที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรวดเร็วในหลายภูมิภาคของประเทศไทย ทางบริษัทฯ มีความห่วงใยและขอความร่วมมือทุกฝ่าย ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงาน ผู้ใช้บริการ ประชาชนทั่วไป ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย และ สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์

Write a comment:

*

Your email address will not be published.