ONLINE E-TRACKING
TRACK YOUR CONTAINER »

วันที่ 5 มิถุนายน 2020, วันสิ่งแวดล้อมโลก

บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) เชิญชวนบุตรของพนักงาน ที่มีอายุระหว่าง 1 ถึง 12 ปี เข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาด ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก” อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรักษ์โลกภายใต้ชื่อ ท่าเทียบเรือสีเขียว หรือ ‘HPT Go Green’

โดยกิจกรรมดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังให้บุตรของพนักงานเข้าใจเรื่องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและลดการใช้พลังงาน เพื่อช่วยลดปัจจัยในการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นท่าเทียบเรือพลังงานสะอาด พร้อมกับสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว

Write a comment:

*

Your email address will not be published.