ONLINE E-TRACKING
TRACK YOUR CONTAINER »

วันที่ 26 มิถุนายน 2019 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) ต้อนรับคณะจากท่าเรือกว่างซี (Guangxi Port) ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมกลุ่มบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอภาพรวมของธุรกิจท่าเทียบเรือในกลุ่มฮัทชิสัน พอร์ท และฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย การบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางน้ำ รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของเครื่องมือยกขนตู้คอนเทนเนอร์ที่ปฎิบัติการด้วยระบบควบคุมจากระยะไกล และความปลอดภัยของสินค้าและการบริการ ที่ใช้ในธุรกิจท่าเทียบเรืออีกด้วย