ONLINE E-TRACKING
TRACK YOUR CONTAINER »

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) ต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมจากฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย กลุ่ม 2 จำนวน 70 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กลุ่มบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการให้บริการและเรียนรู้เทคโนโลยี
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอภาพรวมของธุรกิจท่าเทียบเรือในกลุ่มฮัทชิสัน พอร์ท และฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ความรู้ธุรกิจท่าเทียบเรือ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของเครื่องมือยกขนตู้คอนเทนเนอร์ที่ปฏิบัติการด้วยระบบควบคุมจากระยะไกล สำหรับใช้ในธุรกิจท่าเทียบเรือ ชุดดี