ONLINE E-TRACKING
TRACK YOUR CONTAINER »

วันที่ 24 พฤษภาคม 2019 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกรมศุลกากรและหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วน ในการจัดงานพิธีเปิดโครงการระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง หรือ e-Coastal Trading System โดยสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ณ ท่าเทียบเรือชุด ดี
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดต้นทุนด้านระบบการขนส่งของประเทศ และลดปริมาณการขนส่งทางบกในการแก้ไขปัญหาการจราจร ในฐานะหน่วยงานของภาครัฐที่รับผิดชอบงานในส่วนนี้ กรมศุลกากรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการค้าชายฝั่ง ที่มีความสำคัญต่อเนื่องกับการค้าระหว่างประเทศ โดยโครงการระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง เป็นโครงการพัฒนาระบบการให้บริการ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการเรือชายฝั่ง ผู้นำเข้า – ส่งออก ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และยังเป็นการช่วยยกระดับการให้บริการและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย