ONLINE E-TRACKING
TRACK YOUR CONTAINER »

วันที่ 30 เมษายน 2562 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) ได้รับเชิญเข้าร่วมบรรยายในงานเสวนาโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังอย่างยั่งยืน” ให้แก่ ตัวแทนชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทฯ ได้มีการคิดค้น การพัฒนาและการลงทุน ในท่าเทียบเรือ HPT ให้เป็นท่าเทียบเรือที่ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัย ซึ่งส่งผลให้พนักงานทำงานได้อย่างผ่อนคลาย มีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง