ONLINE E-TRACKING
TRACK YOUR CONTAINER »

วันที่ 17 มิถุนายน 2021 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) ได้ให้การสนับสนุนสถานที่แก่ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จัดพิธีส่งมอบปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizer) ซึ่งเป็นของตกค้างที่เป็นของต้องกำกัด จำนวนห้าตู้สินค้า น้ำหนักรวม 130,350 กิโลกรัม ซึ่งได้ฝากเก็บไว้ในพื้นที่ของบริษัทฯ ส่งมอบแก่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปแจกจ่ายเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป  โดยพิธีดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงพักสินค้า ท่าเทียบเรือ ชุด D