ค่านิยมองค์กร

UNITY คือ ความกลมเกลียว รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน คือสิ่งที่บอก ตัวตนของพวกเราและรวมพวกเราให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน UNITY เป็นคำที่อธิบายได้ดีที่สุดว่าเราคือใคร เราทำงานอย่างไรและทำไมเราถึงเป็นผู้นำในธุรกิจท่าเทียบเรือ

UNRIVALLED STANDARDS
เหนือมาตรฐาน

เราตั้งมาตรฐาน สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือ สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และทาให้ประสบความสาเร็จสูงสุด อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการทางานและในการบริการลูกค้า เราจะไปให้สูงและไกลกว่าความคาดหวัง ให้บริการที่ดีที่สุด และมีคุณค่าต่อคู่ค้าและลูกค้าของเรา

NETWORK STRENGTH
สานสัมพันธ์

เราจะแชร์ความทะเยอทะยานความมุ่งหวัง
ที่จะไปด้วยกันและพัฒนามัน เพื่อให้เกิดความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น เราจะทางานร่วมกันทุกเวลา ให้เกียรติและสนับสนุนซึ่งกันและกัน รับฟังซึ่งกันและกัน เพื่อให้การทางานมีการประสานกันในทุกภาคส่วน

INFORMED DECISIONS
คิดรอบด้าน

เราต้องเป็นคนที่สามารถคิดและตัดสินใจได้ด้วยความคิดและความรู้รอบด้าน
เราจะต้องเก่งและต้องรู้รอบด้าน
เราต้องมีความรอบคอบ และต้องมองเห็นภาพใหญ่ๆและรายละเอียดเล็กๆ ที่ซ่อนอยู่ในงานเหล่านั้น นั่นคือการตัดสินใจที่มีความครบถ้วน และแน่นอนว่า ความรู้และวิทยาการทุกอย่างต้องมีการพัฒนาอย่างสมาเสมอ

TRUSTED AND HONEST
เชื่อใจเรา

ดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ มีจริยธรรมและสุจริต ความไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งสาคัญ เป็นพื้นฐานที่สาคัญของการทางานและการตัดสินใจร่วมกัน

YOUR PARTNERS
เป็นมิตรแท้

ลูกค้าสาคัญที่สุด อะไรก็แล้วแต่ที่สาคัญต่อเขา ก็จะสาคัญต่อองค์กรของเรา
เป็นสิ่งที่เราต้องทา เราจะยืดหยุ่นและรับผิดชอบ ในทุกทาง ในสิ่งที่เราทา เราจะพยายามนาเสนอการแก้ไขปัญหาที่มีความแม่นยาและตรงต่อความต้องการของลูกค้า เราจะพยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเอาไว้