การรักษาความปลอดภัยของเรา

เราเป็นผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเล เพื่อให้มั่นใจว่าการเคลื่อนย้ายสินค้าผ่านเครือข่ายของเราจะดำเนินไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ความมั่นคงปลอดภัย

เราได้รับการรับรองข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code)

ISPS Code จัดตั้งขึ้นโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) โดยเป็นกรอบข้อบังคับระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกในท่าเรือ โดยฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ได้รับการรับรองนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2004 และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เราได้มีการฝึกซ้อมและเตรียมการด้านความปลอดภัยทุกๆ 3 เดือน และฝึกซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉินจำลองปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับการท่าเรือ กรมเจ้าท่า ตำรวจในท้องที่ และหน่วยฉุกเฉิน

ข้อมูลประจำตัวผู้ขับขี่รถบรรทุก

ในฐานะที่ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการท่าเรือเกตเวย์ที่มีตู้สินค้าและรถบรรทุกเข้าออกในพื้นที่ท่าเรือเป็นจำนวนมาก เราจึงได้ทำการจัดทำข้อมูลประจำตัวผู้ขับรถบรรทุกขึ้น เพื่อให้มั่นใจถึงกระบวนการที่ปลอดภัยและราบรื่นในการรับและส่งมอบตู้สินค้า ณ ประตูขาเข้าของท่าเทียบเรือ โดยเราได้ทำการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประจำตัวผู้ขับรถบรรทุกในท่าเทียบเรือของเรา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมการเข้าออกท่าเรือที่ช่วยให้เราสามารถระบุข้อมูลของผู้ขับรถบรรทุกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระยะเวลาสำหรับการดำเนินการในแต่ละครั้งเพียง 3 วินาที ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติการ

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย

ความปลอดภัยคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

ที่ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย เราได้ดำเนินนโยบาย “Safety First” อย่างเข้มงวด เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บของพนักงานและผู้ใช้ท่าเรือของเรา ความมุ่งมั่นนี้ไม่เพียงแต่นำไปใช้กับพนักงานและพันธมิตรของเราเท่านั้น เพราะเรายังได้ให้ความสำคัญในความปลอดภัยแก่ผู้เข้าชมท่าเรือของเราอีกด้วย นอกจากนี้ เรามีการลงทุนสำหรับพัฒนาระบบความปลอดภัยในพื้นที่ที่พนักงานของเราจะต้องปฏิบัติการร่วมกับเครื่องจักร และลงทุนในการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ภายในท่าเทียบเรือให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาระบบสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ความชัดเจนของป้ายต่างๆ เครื่องแต่งกายที่สามารถทำให้มองเห็นได้ง่าย และประตูกั้น ดังนั้นแล้ว ความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรก

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

เราได้จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ ซึ่งเราไม่เพียงแค่ฝึกฝนให้พนักงานสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่เรายังเตรียมความพร้อมให้พนักงานสามารถรับมือได้อย่างรวดเร็วภายใต้ความที่กดดันอีกด้วย การสร้างสามัคคีและสร้างความมั่นใจภายในทีม เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การทำงานในท่าเรือของเรามีความปลอดภัย

การยืนยันน้ำหนักมวลรวมของตู้สินค้า (VGM)

เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของซัพพลายเชนทั้งหมด การริเริ่มมาตรการยืนยันน้ำหนักมวลรวมของตู้สินค้า จึงได้มีการเริ่มต้นบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ปี 2016 โดยมีการกำหนดตู้สินค้าสำหรับส่งออกทุกตู้ จะต้องมีการตรวจสอบน้ำหนักก่อนที่จะได้รับการขนถ่ายไปยังเรือ ผู้ส่งสินค้าทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้ โดยให้ข้อมูลแก่ผู้ขนส่งสินค้าและผู้ให้บริการท่าเทียบเรือสำหรับตู้สินค้า ก่อนที่สินค้าจะได้รับการขนถ่ายไปยังเรือ

นโยบายสิ่งแวดล้อม(ISO 14001:2015)

ดาวน์โหลดที่นี่

บริษัทฯ  มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ การดำเนินกิจกรรมของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต(Life Cycle) โดยการจัดการให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจกรรมในทุกขั้นตอน ตลอดจนให้ความสำคัญในการพัฒนาเชิงธุรกิจและการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินการดังต่อไปนี้

 1.  ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด
 2.  นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
 3.  สร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกคน โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อม
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน ผู้รับเหมา ลูกค้าและผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาดและสุขอนามัย รวมถึงกิจกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
  1.  สร้างสภาพแวดล้อมของบริษัทฯ ให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่นมีชีวิตชีวา เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
  2.  ป้องกัน และควบคุมการเกิดมลพิษ โดยการจัดการคุณภาพอากาศ ฝุ่น ขยะมูลฝอย น้ำเสีย และสารเคมี อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการเกิดของเสียจากการดำเนินกิจกรรมในทุกขั้นตอนให้น้อยที่สุด
  3.  ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจกรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนเตรียมความพร้อม ในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นนั้น
  4.  ลด และกำหนดมาตรการ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก(Green House Gases) และสารทำลายชั้นโอโซน(Ozone Depleting) รวมถึง มลพิษทางอากาศอื่นๆ (other air pollutants)
  5.  เน้นความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของทุกหน่วยงานในองค์กรด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานทุกคน โดยให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม หากพบปัญหาหรือสิ่งผิดปกติใดๆ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อทำการแก้ไขโดยทันที
 1. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการให้การสนับสนุน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ สามารถตอบสนองและบรรลุตามกรอบนโยบายข้างต้น อย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ:

 1. Scope 1 Emissions (tonne CO2e) คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของท่าเรือ  หรือ จากแหล่งที่ควบคุมโดยท่าเรือ
 2. Scope 2 Emissions (tonne CO2e) คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า ไอน้ำ ความร้อน และความเย็น ที่ซื้อมา
 3. Carbon Intensity (kg CO2e/TEU) คือ ปริมาณรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope  1 และ Scope  2 ต่อปริมาณตู้สินค้าประจำปี
 4. ปัจจัยการปล่อยมลพิษที่ใช้สำหรับการคำนวณของ Scope 1 นั้นมาจาก U.S. Environmental Protection Agency และDepartment for Environment, Food, and Rural Affairs (UK).
 5. ปัจจัยการปล่อยมลพิษสำหรับคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ Scope  2 นั้นมาจาก International Energy Agency.

Hotline
ติดต่อเราได้ทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

+66 38 408 700 ต่อ 4191

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยที่ท่าเทียบเรือ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่หน้าติดต่อ