ONLINE SERVICES
TRACK YOUR CONTAINER »

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา 63 ท่าน  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่องการส่งออกและการดำเนินงานของท่าเทียบเรือชุดดี เพื่อเป็นการเพิ่มมุมมองและเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจท่าเทียบเรือ มากยิ่งขึ้น ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก