ONLINE SERVICES
TRACK YOUR CONTAINER »

วันที่ 24 มิถุนายน บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) ได้รับมอบ

ปั่นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า  จำนวน 4 คัน และ ปั่นจั่นยกตู้สินค้าในลานแบบล้อยาง จำนวน 8 คัน

ณ ท่าเทียบเรือ ชุด ดี ท่าเรือแหลมฉบัง อุปกรณ์ยกตู้สินค้าทั้งหมดนี้ เป็นเทคโนโลยีการควบคุมการทำงานจากระยะไกล (remoted control system)

โดยใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในท่าเทียบเรืออีกด้วย