ONLINE SERVICES
TRACK YOUR CONTAINER »

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ต่อยอดโครงการ Go Green ปีที่3 จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่นิสิต บุตรหลาน และพนักงานบริษัทฯ ผู้ร่วมกิจกรรม วาดภาพ ภายใต้หัวข้อ “Green Port” และกิจกรรม Waste Management เพื่อชุบชีวิตของเหลือใช้ (Upcycling) เพื่อส่งต่อแนวคิดความยั่งยืนให้แก่เด็กรุ่นใหม่

นำโดยคุณอาณัติ มัชฌิมา ประธานบริหารงานทั่วไป และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตินักรบ แสงสว่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร เป็นเกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งผลงานประกวดภาพวาด “Green Port” ทั้งสิ้น 64 ภาพ และส่งผลงานประดิษฐ์สิ่งของจากสิ่งเหลือใช้ (Upcycling) ทั้งสิ้น 37 ชิ้นงาน