ONLINE SERVICES
TRACK YOUR CONTAINER »

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 Hutchison Port Thailand (HPT) ร่วมกับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดกิจกรรมแถลงข่าวความร่วมมือโครงการ Go Green ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  ภายในงานดังกล่าว HPT ได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และผศ.ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เป็นผู้กล่าวขอบคุณ โดยมี มร. สตีเฟ้นท์ อาร์ทเวิรท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย กล่าวถึงรายละเอียดโครงการ Go Green และเป้าหมายในการเดินหน้าโครงการฯ

🌱ทั้งนี้ HPT และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติฯ ได้จัดเตรียมกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน อันประกอบด้วย
• การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล ผ่านการบรรยายพิเศษโดย HPT และการรับนักศึกษาฝึกงานที่ท่าเทียบเรือของบริษัทฯ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงในด้านการปฏิบัติการท่าเทียบเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในมหาวิทยาลัยฯ และชุมชนโดยรอบ
• กิจกรรมประกวดวาดภาพภายใต้หัวข้อ “Green Port Saves the Ocean” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาแสดงความคิดสร้างสรรค์และสะท้อนมุมมองต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
• กิจกรรมเวิร์คช็อป “Waste2Worth” เพื่อส่งต่อความรู้วิธีการจัดการขยะให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม