ONLINE SERVICES
TRACK YOUR CONTAINER »

บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า จากกองส่งเสริมการพาณิชยนาวี (สพว.) จำนวน 40 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากร โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอภาพรวมของธุรกิจท่าเทียบเรือในกลุ่มฮัทชิสัน พอร์ท และฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ความรู้ธุรกิจท่าเทียบเรือ พร้อมกับสาธิตการปฏิบัติงานเครื่องมือยกขนตู้สินค้าด้วยระบบควบคุมจากระยะไกลซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ณ ท่าเทียบเรือชุด ดี