ONLINE SERVICES
TRACK YOUR CONTAINER »

วันที่ 3 มีนาคม 2565  Mr. Stephen Ashworth กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ได้รับเกียรติจากคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘Port Sustainability Management’ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในอุตสาหกรรมให้แก่นิสิต ปีที่3 สาขาวิชา การขนส่งทางทะเล  รายวิชา การบริหารท่าเรือ จำนวน 92 คน

การบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่างบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ทั้งนี้ การบรรยายดังกล่าว เผยแพร่ผ่านทางออนไลน์เพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19