ONLINE SERVICES
TRACK YOUR CONTAINER »

เพศชาย อายุ 22-32 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือวิชาชีพเทคนิค มีประสบการณ์ในการเป็นช่างซ่อมบำรุง ไม่ต่ำกว่า 1-5 ปี ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้กระทำความผิดทางอาญา