ONLINE SERVICES
TRACK YOUR CONTAINER »

จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ทุกสาขา หากมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ หรือประสบการณ์การปฏิบัติงานท่าเทียบเรือจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานเป็นกะได้ ไม่มีประวัติอาชญากร